Liên hệ quảng cáo: girlxinh9.com@gmail.com

Tổng Bí thư: 70 năm – sức mạnh của Quốc hội kết tinh từ tinh thần yêu nước

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, 70 năm trước, lần đầu tiên tất cả các công dân Việt Nam với tinh thần yêu nước nồng nàn đã nô nức tham gia cuộc tổng tuyển cử đầu tiên bầu ra Quốc hội. Nhìn lại chặng đường 70 năm đã qua, quá trình hình thành, ra đời của Quốc hội là kết tinh sự lựa chọn của chủ nghĩa yêu nước và những giá trị phổ quát của Chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh…

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại Lễ mit tinh trọng thể kỷ niệm 70 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại Lễ mit tinh trọng thể kỷ niệm 70 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên.

Lễ mit tinh trọng thể kỷ niệm 70 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên diễn ra tại Hội trường Diên Hồng, Nhà Quốc hội sáng nay (6/1/2016) có đầy đủ các lãnh đạo cao nhất của nhà nước: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng.

Nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười, Nông Đức Mạnh; Nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh; Nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An… cũng tới dự dễ kỷ niệm. Nhiều khách mời quốc tế có mặt tại hội trường như Chủ tịch Quốc hội Lào, Chủ tịch Quốc hội Campuchia

Đọc diễn văn tại lễ kỷ niệm, ôn lại lần tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định, đó là cuộc bầu cử đúng nguyên tắc dân chủ, trực tiếp và bỏ phiếu kín. Chỉ 5 tháng sau ngày Cách mạng tháng Tám thắng lợi, tất cả công dân Việt Nam từ 18 tuổi trở lên trên khắp mọi miền Tổ quốc, không phân biệt nam nữ, giàu nghèo, dân tộc, tôn giáo, chính kiến… đã tham gia cuộc tổng tuyển cử đầu tiên, bất chấp sự phá hoại điên cuồng của các thế lực xâm lược và chống đối.

Các lãnh đạo Đảng và Nhà nước tham dự lễ mít tinh.

Các lãnh đạo Đảng và Nhà nước tham dự lễ mít tinh.

Sự kiện trọng đại này đã đi vào lịch sử nước ta như một mốc son chói lọi, đánh dấu bước phát triển nhảy vọt về thể chế dân chủ, mở ra một thời kỳ phát triển mới của Việt Nam. Lần đầu tiên trong lịch sử, người dân Việt Nam từ thân phận nô lệ đã trở thành công dân một nước tự do, độc lập, tự quyết định vận mệnh của mình, tự lựa chọn và xây dựng chế độ công hoà, dân chủ.

“Thắng lợi của cuộc Tổng tuyển cử ngày 6/1/1946 là thắng lợi của tinh thần yêu nước, của chính thể dân chủ cộng hoà lần đầu tiên được thiết lập, của đường lối cách mạng đúng đắn” – Tổng Bí thư nhấn mạnh.

Trải qua 70 năm, với 13 nhiệm kỳ hoạt động, Quốc hội đã không ngừng lớn mạnh, thực hiện có hiệu quả chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Hiến pháp, pháp luật.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng điểm lại các giai đoạn lịch sử Quốc hội Việt Nam đã trải qua. Ngay sau khi ra đời, Quốc hội khoá I (1946-1960) đã đóng góp to lớn vào công cuộc củng cố nền độc lập, xây dựng nhà nước dân chủ cộng hoà, tiến hành thắng lợi cuộc kháng chiến chống thực dân; khôi phục, cải tạo và phát triển kinh tế, văn hoá, xây dựng chế độ dân chủ nhân dân, đưa miền Bắc tiến trên cong đường XHCN, làm cơ sở vững chắc cho cuộc đấu tranh thống nhất đất nước. Trong 14 năm này, Quốc hội khoá I đa xban hành 2 bản Hiến pháp 1946, 1959, thành lập Chính phủ hợp Hiến do Chủ tịch Hồ Chí Minh đứng đầu để tổ hức nhân dân kháng chiến, kiến quốc.

Giai đoạn 1960-1975 xây dựng CNXH ở miền Bắc, đấu tranh giải phóng miền Nam, Quốc hội các khoá II, III, IV và V hoạt động đã hoàn thành nhiệm vụ để cùng cả nước trải qua cuộc kháng chiến chống Mỹ thống nhất non sông đất nước.

Sau cuộc Tổng tuyển cử bầu Quốc hội thống nhất trong cả nước năm 1976, Quốc hội từ khoá VI đến khoá XIII đã ngày càng phát huy, khẳng định vai trò của mình. Quốc hội đã có những đổi mới mạnh mẽ về tổ chức và hoạt động. Trong giai đoạn này, Quốc hội ban hành Hiến pháp 1980, Hiến pháp 1992 và mới nhất là bản Hiến pháp 2013 tạo lập nền tảng chính trị, pháp lý quan trọng cho sự phát triển nền dân chủ XHCN, xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN, bảo đảm quyền con người, quyền, lợi ích hợp pháp của công dân, góp phần đẩy mạnh công cuộc đổi mới toàn diện đất nước và hội nhập quốc tế.

Nhìn lại 70 năm hình thành phát triển của Quốc hội Việt Nam cho thấy sự ra đời của Quốc hội là kết tinh của sự lựa chọn đúng đắn, kết hợp nhuần nhuyễn chủ nghĩa yêu nước với những giá trị phổ quát của chủ nghĩa Mác – Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh, phù hợp nguyện vọng của người dân và quy luật phát triển lịch sử.

P. Thảo

Xem tiếp

loading...